کاهش ۴۰ درصدی صنعت قالین در کشور سبب نگرانی مسوولان در اتاق تجارت و صنایع کشور شده است

این مسوولان می‌گویند که اگر حکومت در بخش‌های ایجاد پارک‌های صنعتی، تصویب طرز العمل‌های حمایتی وایجاد یک سیستم فعال بازاریابی در سکتور قالین‌ توجه جدی نکند، ممکن این صنعت مهم با رکود مواجه گردد.
خان جان الکوزی، عضو ارشد اتاق تجارت وصنایع به رسانه‌ها در این‌باره گفت که ماشینی شدن صنعت قالین و قیمت بلند قالین‌های افغانستانی باعث شده که آهسته آهسته قالین های ایرانی، ترکی و اروپایی، جای قالین افغانی را در بازارهای جهانی بگیرد.
آقای الکوزی، ناامنی، کمبود مواد خام، روش سنتی و زمان گیربودن بافت قالین در روستاها، نبود پارک‌های صنعتی منظم، عدم وجود سیستم بازاریابی و نبود طرزالعمل‌ها حمایتی در سکتورقالین را از عواملی خواند که در کاهش تولیدات قالین درکشور نقش چشمگیر داشته اند.
وی افزود: “صنعت قالین در افغانستان به شکل بدوی و سنتی خود باقی مانده واین مسأله باعث شده که مدت زمان و هزینه بافت قالین درکشور افزایش یافته و در قیمت آن نیز افزایش قابل ملاحظه ای به وجود آید“.

گذاشتن یک پاسخ