کار ساختمان شبکه توزیع ۰۴/۲۰ کیلوولت در جنوب‌غرب کابل در ساحات ارغندی و دشت برچی تکمیل و نزدیک به‌بهره‌برداری سپرده خواهد شد

قرارداد این پروژه در سال ۲۰۱۳ م بین شرکت برشنا و کمپنی فیکا کشور ترکیه صورت گرفت که به‌اساس آن،۲۶۰۰۰ مشترک تازه را در ساحه ارغندی و دشت برچی کابل، با انرژی برق وصل می‌نماید.

پروژه یادشده،۴۵.۶ میلیون‌دالر امریکائی هزینه برداشته که از بودجه بانک انکشاف آسیائی به‌دولت افغانستان پرداخت گردیده است.

قابل یاد آوریست‌که کارساختمانی شبکه‌توزیعی ۰.۴/۲۰ کیلوولت ارغندی و دشت برچی در سال ۲۰۱۴ م آغاز و در سال ۲۰۱۷ تکمیل شده و در آینده نزدیک عملاً به‌بهره‌برداری سپرده می‌شود.

گذاشتن یک پاسخ