هیئت برای بررسی از شفاخانه سردار محمد داود توظیف شد

دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفته‎است:”این هیئت برای رسیده‎گی به وضعیت و نارسایی موجود در این شفاخانه موظف شده‎اند.

پیش از این، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان، نیز گفته بود، این کشور هر ماه، ۴ هزار سربازش را از دست می‎دهد و بیشتری این تلفات برخاسته از تلفات جنگی نیست، بلکه این نظامیان، از بهر نبود یک رهبری درست در ارتش و پولیس، وظیفه‎های‎شان را ترک می‎کنند.

گذاشتن یک پاسخ