مجلس نمایندگان از حکومت خواست تا نامزد وزیران را به این مجلس معرفی نماید

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان از حکومت می‌خواهند که کم از‌کم برای یک بار، شمار وزیران کابینه‌اش را تکمیل کند.

حدود سه سال از عمر حکومت وحدت ملی می‎گذرد، اما در این مدت حتا برای مدتی کوتاه هم، وزیران کابینۀ حکومت وحدت‌ملی کامل نبوده است.

هم‌اکنون نیز یازده وزارت از سوی سرپرستان اداره می شوند.

سید نادرشاه بحر، عضو مجلس نماینده‌گان خطاب به حکومت گفت: برای یک بار هم که شده در زنده‌گی خود، کابینه خود را از حالت سرپرستی بکشند و وزرا را به صورت تکمیل معرفی کنند.

به باور شماری از اعضای مجلس نماینده گان سرپرستی در نهادهای حکومتی، چالش بزرگ در برابر ارایه خدمات برای شهروندان است.

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان می‎گوید که در نشست روز چهارشنبه، تصمیم خواهند گرفت که به‌هشت نامزدوزیر، رأی بدهند و یا انتظار سه نامزد وزیر دیگر باشند.

گذاشتن یک پاسخ