معاونیت مبارزه با فساد اداری در دادستانی کل ایجاد می‎شود

رییس جمهور غنی در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، خاطر نشان کرد، ادارات موازی، کار ادارات اصلی را انجام داده نمی تواند،به همین دلیل معاونیت مبارزه با فساد اداری در دادستانی کل ایجاد می‎شود.
در این نشست که تداوم کار اداره عالی مبارزه با فساد اداری از آجندای آن بود، دادستان کل در رابطه به جایگاه ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری صحبت کرده، گفت: ادارات موازی در برخی موارد در اجراات، دچار تناقض می‎شوند.
احمد نادر نادری؛ رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در این نشست گفت: ادارات ما، در بخش مبارزه با فساد از حالت پراکنده بیرون شوند و به صورت منسجم و هماهنگ کار کنند.

وی افزود: در صورتی که ادارۀ مبارزه با فساد اداری به کار خود ادامه دهد، بهتر است تا روی وقایه و جلوگیری از فساد تمرکز نماید و موضوعات جرمی، کشفی و تحقیقی به نهاد دیگر که در این خصوص مسئولیت دارد، سپرده شود.

گذاشتن یک پاسخ