ماهانه دو میلیون متر مکعب آب از بند کمال‎خان هدر می رود

بیپروایی در تطبیق پروژهی بند کمالخان سبب شده است تا دو میلیون متر مکعب آب در هر ماه از این بند به‎هدر رود.

علی‎احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در نشست خبری روز گذشته گفت: عدم توجه به مواد قانون تدارکات، سبب شده‎است تا روند کار بند کمال خان در ولایت نیمروز به مشکل مواجه شود.

به‎گفته وی، در بند کمال‎خان، ماهانه به‎طور متوسط ۱۷۵ میلیون متر مکعب آب از دست می‎رود.

در حال‎حاضر کار بند کمال‎خان که بالای دریای هلمند در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز اعمار می‎شود، جریان دارد.

مرحله اول ساخت این بند در زمان حکومت سردار محمد داوود خان آغاز شده بود اما به‎اثر جنگ‎های چندین ساله در کشور، این پروژه تکمیل نگردید.

وزارت انرژی و آب می‎گوید: قرارداد فاز سوم بند کمال‎خان به ارزش ۷۸ میلیون دالر با یک کمپنی ترکی عقد شده‎است.

گذاشتن یک پاسخ