فعالان مدنی: شمارنابسامانی‌ها در حکومت برای تقویت جنگ کمک می کنند

روز گذشته، کنفرانس از سوی فعالان مدنی با حضور شماری از مقام‌های وزارت خانه‌ها و مسوولان شورای عالی صلح در کابل برگزار شد.

این نشست، تحت نام کنفرانس نهادهای مدنی، برای تحکیم صلح در هوتل انترکانتین‌نتال دایر شده‌بود.

این نهادها، طرح نامه‌‌ی خود را در این کنفرانس اراییه و خاطر نشان کرد، بعضی مسایل‌ها هستند که برای تقویت جنگ و نابسامانی در کشور کمک می‌کند.

در طرح پیش نویس این کنفرانس، مسایل مانند، فساد اداری، منازعات محلی، نبود رشد متوازن در کشورو معضل بیکاری را از جمله چالش‌های فراه راه صلح در افغانستان خوانده شده‌است که بر تقویت جنگ در کشور کمک می‌کند.

هم‌چنان، در این پیش‌نویس، نقش رسانه‌ها، برای تحکم صلح، مهم ارزیابی کرده و گفته شده‌است که با وجود رشد کمی و کیفی رسانه‌ها در کشور، اما شماری این رسانه‌ها ‌مسوولیت شان را در مورد صلح ادا نکرده اند.

فیض‌الله ذکی سرپرست وزارت کار امور اجتماعی، در این نشست گفت: صلح و امنیت، با کار در کشور رابط بسیار نزدیک دارد.

وی، عامل بیکاری را یکی از عوامل اصلی رشد جنگ در کشور خوانده و افزود، از هفت عشاریه یک‌میلون نیروی کار، ۱۹در صدر آن‌ها به‌شغل‌های دایم مصروف استند،و۸۱میلیون تن دیگر در کشور کار ندارند.

وی افزود، سالانه چهار صدهزار تن، جدیداً در کشور وارد نیروی کار می‌شوند.

وی، نیز تاکید کرد که نبود امنیت در کشور باعث شده، تا زمینه‌کار در کشور کاهش پیدا‌ کند و گروه‌های ترویستی، شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان دست به‌دست هم دادند، به وخیم ساختن وضعیت تلاش دارند که این نظام را سقوط دهد، هیمن امر تاثیر مستقیم با بازار کار در کشور دارد .

وی، هم‌چنان افزود، تا درکشور سرمایه‌گذاری نشود، میزان بیکاری کاهش پیدا نخواهد کرد.

از سوی‌هم، محمد حسین فخری رییس اداره مبارزه علیه فساد اداری، در این کنفرانس ابراز داشت، جنگ، ناامنی و فساد اداری دو روی یک سکه اند و وضعیت کنونی در کشور زمینه را برای آشوپ‌گرای و ناامن ساختن را برای گروه‌های ترویستی محیا می‌سازد و آب در آسیاب آن‌ها می‌رزد.

 

از سوی‌ دیگر، حبیبه سرابی معاون شواری عالی صلح دراین کنفرانس گفت که نقش زنان در تحکیم صلح، بسیار عمده و اساسی است، زنان می‌تواند در تغییر ذهنیت نقش خوب و اساسی را بازی کند.

بیش از ده سال است که پروسه صلح در کشور جریان دارد اما تاکنون این امر همراه با چالش‌های پیچیده ای به پیش رفته است. درعین حال قربانیان زیادی را نیز این پروسه تا کنون گرفته است.

محمد هارون شهاب زاده

گذاشتن یک پاسخ