شکایت شهروندان قلعه‌نو بادغیس از برخورد نادرست داکتران در این ولایت

شهروندان قلعه‌نو از برخورد نادرست داکتران مبنی بر تداوی مریضان در این شهر شکایت داشته و از دولت می‌خواهند تا جلوی خود سری های این افراد در خصوص معاینات بی‌جا و نوشتن داروهای غیر ضروری را بگیرند.

به‌گزارش رادیو اسیای میانه، شهروندان این ولایت می‌گویند: داکتران در این ولایت بیمارداران را مجبور می‌سازند تا مریضان شان را معاینات غیر ضروری نموده و حتا داروهای غیرنیاز را بالای این افراد به‌فروش می‌رسانند.

شهروندان شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس می‌گویند: داکتران در این شهر به هدف دریافت پول، بیمارداران را وادار می‌سازند، تا داروی مورد نیاز شان را از دواخانه شخصی داکتران خریداری نمایند.

راجع ساختن مریضان به‌گرفتن عکس و معاینات خون، درج دوا‌های غیر ضروری در نسخه‌های بیماران از سوی داکتران، نتیجه ندادن آزمایشات و داروها پس از استفاده، شفری نوشتن نسخه‌ها و هم‌چنان بی‌کیفیت بودن داروها از موارد اند که شهروندان قلعه‌نو از آن شاکی هستند.

شهروندان قلعه‌نو هم‌چنان می‌افزایند که هدف برخی از داکتران در این شهر، فروش داروها و در یافت پول است، نه عرضه خدمات صحی.

در همین‌حال مسوولان در ریاست صحت‌عامه بادغیس هرچند گفته‌های شهریان را مبنی بر معاینات‌ بی‌جا و نوشتن داروهای غیر ضروری از سوی داکتران این ولایت رد نمی‌کند، اما می گویند که آنان تا اکنون هیچ شکایت و یاهم گزارشی در پیوند به‌این موضوع دریافت نکرده اند.

داکترعبدالطیف‌روستایی سرپرست‌ریاست صحت‌عامه بادغیس به رادیو آسیای میانه می‌گوید، که به‌زودی کمیسیون را برای بررسی این موضوع تعین خواهند کرد و با داکترانی که چنین رفتار را انجام می‌دهند، برخورد جدی و بجا صورت خواهد‌ گرفت.

روستایی می‌افزاید که آنان بارها به‌داکتران این ولایت گوشزد کرده اند تا از معاینات بلند و بی‌جا خوداری نمایند و اما اینبار برای جلوگیری از این کار تلاش خواهند کرد تا اشخاصی که مرتکب چنین اعمال شده، شناساسی و مورد پیگرد قانون قرار دهند.

با این‌حال، معاون والی بادغیس نیزمی‌گوید که به‌زودی نشست را در قسمت چگونگی عرضه خدمات صحی و بررسی معاینات بی‌مورد داکتران در این ولایت با داکتران و مسوولان صحی این ولایت دایر می‌کنند.

فیض محمدمیرزا زاده معاون والی بادغیس می‌افزاید: در جلسه با داکتران این ولایت، همه موارد در خصوص موضوع یاد شده را بیان خواهند کرد و با افراد که چنین رفتار را انجام می‌دهند برخورد قانونی خواهند‌کرد.

این درحالیست که در گذشته نیز شهروندان قلعه نو از بی‌کیفیت بودن داروها در این شهر شکایت داشته ولی طوریکه معلوم میشود، دولت تا حال در این زمینه اقدام عملی نکرده‌است.

شمیل احمد مشعل –رادیو اسیای میانه- بادغیس

 

گذاشتن یک پاسخ