سیستم خدمات برقی برای مالیه دهنده‎گان بزرگ در کابل، افتتاح شد

عبدال‎حبیب حدران رئیس بخش عواید وزارت مالیه افغانستان روزگذشته در مراسم افتتاح این سیستم گفت: این سیستم پرداخت مالیات در حال حاضر تنها در کابل برای یک‎ماه بطور آزمایشی فعالیت خواهند داشت.

وی گفت: با به‎میان آمدن این سیستم بر علاوه افزایش در مالیات، جلو فرار مالیات دهنده‎گان  نیز گرفته خواهند شد.

این در حال‎یست که به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ در صد شرکت‎ها از پرداخت مالیات فرار می‎کنند که بیشتر آنان را مالیه دهنده‎گان کوچک تشکیل می‎دهند.

سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده‎گان بزرگ در کابل در حالی افتتاح می‎شود که قبل از این اتحادیه صنعت کاران افغانستان گفته بود، به دلیل عدم موجودیت سیستم ویژه مالیاتی، بیشترین بخش عواید حکومت به جیب برخی افراد می‎رود.

گذاشتن یک پاسخ