سگ‌های ولگرد فضای شهرکابل را آلوده کرده است

سگ‌های ولگرد در داخل شهرکابل، هر روز افزایش می‌یابد و وجود سگ‌های دیوانه در این جمع سگ‌ها، ماییه نگرانی بیشتر گردیده است.

به اساس بررسی‌های به‌عمل آمده هنوزهم، حدود دوصد هزار سگ ولگرد در شهر کابل وجود دارد و شمار این سگ‌ها دیوانه اند که می‌توانند زندگی باشندگان کابل را با خطر مواجه سازند.

باشندگان کابل شکایت دارند که مسوولان شهرداری، و وزارت صحت عامه در پیوند به از بین بردن این سگ‌ها که شمار شان هار و دیوانه اند، کاری انجام نداده و موجودیت این سگ‌ها به آن‌ها و کودکان شان مشکلات زیادی را به بارآورده است.

بانومسکان، یک تن از باشندگان ناحیه هفتم می‌گوید که وجود سگ‌های ولگرد در روی شهر، نگرانی جدی را به ما به‌بار آورده که حتا کودکان ما به‌خاطر آسوده به‌مکتب رفته نمی‌توانند.

میلاد، یکی دیگر از شهروندان کابل می‌گوید، موجودیت سگ‌های ولگرد در کنار دیگر مسایل ناامنی مانند انتحاری و ربایندگی زندگی مردم را به‌خطر جدی مواجه کرده است.

با این حال عبدالجلیل سلطانی رییس نشرات شهرداری کابل به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید، شکایت مردم از وجود سگ‌های ولگرد به شهرداری کابل رسیده و شهرداری کابل، به ریاست تنظیف هدایت داده تا در مورد اقدام لازم نماید و به گفته وی، امروز گزارش از اقدام ریاست تنظیف به شهرداری کابل خواهد رسید.

وی افزود مرحله واکسین نمودن این سگ‌ها جریان دارد و تا کنون در شش ناحیه این کار انجام شده است.

رییس نشرات شهرداری کابل می افزیاد که در آینده نزدیک برنامه‌ی را به هدف کاهش سگ‌ها در شهر کابل عملی خواهند کرد که با تطبیق آن از وجود این سگ‌ها درسطح شهرکابل کاهش خواهند یافت.

گفتنی است که چند پیش شهرداری کابل اقدام به زهر دادن سگ‌های ولگرد نمود که با واکنش مدافغان حیوانات در جهان روبروگردید.

شهاب زاده

گذاشتن یک پاسخ