حکومت افغانستان با درخواست شفاهی از سازمان ملل متحد خواست تا برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان اقدام جدی کند

نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز گذشته به رسانه ها گفت، که این خواست یک روزپیش در دیدار رییس جمهور غنی  با تدامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل در میان گذاشته شده‌ است.

آقای آزاد افزود که به زودی حکومت افغانستان با نماینده سازمان ملل متحد در یک تیم مشترک، کار در این رابطه را آغاز می‌کند.

وی افزود: “رئیس جمهور از نماینده خاص سازمان ملل متحد خواست تا کمیته‌های مشترک ایجاد شود و به زودترین فرصت روی این مشکل حملات راکتی از سوی پاکستان کار شود و گزارش آن به ریاست جمهوری ارائه شود.”

خواست توقف حملات راکتی از آن‌سوی خط دیورند بر خاک افغانستان مسئلۀ تازه‌ای نیست اما نخستین بار است که رئیس جمهور اشرف غنی به‌گونه‌ی جدی از سازمان ملل متحد تقاضا کرده که دربرابر این حملات پاکستان اقدام کند.

گذاشتن یک پاسخ