بیش از ۸ میلیارد و۴۰۰ میلیون افغانی از بابت محصول مخابراتی، حکومت به دست آورده است

به گفته مسوولان، این مبلغ هنگفت از بابت ازدیاد کریدیت کارت مشترکین شبکه های مخابراتی جمع‌آوری شده‌اند.

قانون جمع‌آوری مالیات از مشترکان شبکه‌های مخابراتی دو سال پیش از سوی حکومت وحدت ملی تصویب شد اما اعضای پارلمان کشور با این قانون مخالفت کرده و از تصویب در مجلس سر باز زدند.

در این مدت سیستمی که برای شفافیت جمع‌آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی خریداری می‌شد؛ نشده است و حالا به تاز‌گی اداره تنظیم خدمات مخابراتی دوازده شرکت را برای نصب سیستم “وقت سنج” برگزیده است تا پس از داوطلبی، یکی از این شرکت‌ها را انتخاب کند.

اداره تنظیم خدمات مخابراتی، وزارت اقتصاد و وزارت مالیه، در تأمین بودجه، خریداری و بخش فنی سیستم ” وقت سنج” مسوولیت گرفته اند اما تا هنوز با گذشت دو سال این نهادها موفق به خریداری این سیستم نشده اند.

گذاشتن یک پاسخ