افغانستان در جمع ۱۴کشور جهان در معرض تهدیدهای اقلیمی قرار دارد

مشاور رییس‌جمهور در امور محیط زیست می‌گوید، با وجود که افغانستان در معرض تهدیدهای تغییر اقلیمی قرار دارد، اما تاکنون برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی این امر، هیچ‌کاری اساسی انجام نشده است.

عباس بصیر، مشاور رییس جمهور در امور محیط زیست به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید:”افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشور در برابر این مشکل خواهد بود.

هم‌چنان مشاور رییس جمهور در امور محیط زیست به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید: که نهادهای مربوط برای کاهش پی‌آمدهای ناگوار گرم شدن زمین در افغانستان برنامه‌یی ندارد.

به‌گفته وی، اگر هم داشته، جوابگویی این معضل نخواهد بود.

با این‌حال، معاون اداره ملی نگهداری از محیط زیست می گوید: این اداره کارهای را در این زمینه انجام داده است اما باید نهادهای دیگر نیز در این زمینه همکاری کنند.

بربنیاد پژوهش‌های انجام شده، افغانستان در میان ۱۴کشوری است که از گرم شدن زمین به‌سخت آسیب پذیر خواهد بود، از این میان آّب، گندم، برنج و سویای در افغانستان بیشتر از این رویداد آسیب خواهد دید.

گذاشتن یک پاسخ