اعمار ۲۸۰۰ سرد خانه کوچک و متوسط در سه ولایات کشور

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‎گوید، در دوسال گذشته ۲۸۰۰ سردخانه پیاز و کچالو را به هزینه ۱۸,۵ میلیون دالر در ولایات بامیان، پروان و کابل اعمار و به بهره برداری سپرده‎اند.

از میان این سردخانه‎ها ۱۵۶ آن اشتراکی، و۲۶۵۰ باب آن انفرادی می‎باشد که ظرفیت هر یک از سردخانه‎های انفرادی به ۲۰ تن و از اشتراکی به ۶۰ تن می‎رسد.

حاصلات پیاز کشاورزان ولسوالی‎های بگرامی، چهار آسیاب، ده سبز، قره باغ، موسهی و خاک جبار در ولایت کابل، و ولسوالی‎های بگرام ، جبل السراج و شهر چاریکار ولایت پروان در این سردخانه‎ها نگهداری می‎شود.

بیش از ۱۷۰۰ باب از این سردخانه‎ها در ولایت بامیان ساخته شده است. سردخانه‎های بامیان در ولسوالی‎های کهمرد، پنجاب، سیغان، شیبر، ورث،  یکااولنگ و مرکز بامیان موقعیت دارد که برای نگهداری کچالو اعمار شده‎اند.

گذاشتن یک پاسخ