استرالیا به‌وزارت زراعت افغانستان دو ملیون دالر کمک می‌کند

تفاهمنامه کمک دو میلیون دالری کشور استرالیا به وزارت زراعت به هدف حمایت از کشاورزان ادبه‌امضا رسید.

در خبرنامه وزارت زارعت آمده: این استراتیژی به وزارت زراعت فرصت می‌دهد تا کشاورزان را در این ولایات یاری رسانند. این پروژه در دو سال در ولایات یاد شده تطبیق می گردد.
خبر نامه تاکید کرده است این تفاهمنامه روزگذشته میان عبدالقدیر جواد، معین مالی وزارت زراعت و مالکولم لیجت مسوول کمک‌های سفارت استرالیا در کابل، در یک نشست خبری در کابل به امضا رسید.
آقای جواد در این نشست گفت، کمک مالی وزرات زراعت را قادر می‌سازد تا استراتیژی زراعت در مناطق خشک را که هشت ولایت شمال شامل (بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، بغلان و سمنگان می‌باشد) را تحت پوشش قرار می‌دهد.
خبر‌نامه افزوده، این کمک دولت استرالیا در بخش های ترویج، تحقیقات و انکشاف زراعت در ساحات خشک به‌مصرف خواهد رسید و همچنان برنامه‌های که برای کشاورزان شیوه‌های مناسب زراعت را ارایه می‌کنند.

در همین حال قرار است، کمک های کشور استرالیا در بخش زراعت در ولایات دیگر کشور نیز گسترش یابد.

گذاشتن یک پاسخ