ازبکستان فابریکه های کود و برق مزارشریف را بازسازی می‌کند.

یک هیئت از صنعت کاران کشور ازبکستان که در حال دیدار از افغانستان هستند، وعده سپرده‌اند تا کشورش فابریکه‌های کودکمیاوی و برق مزارشریف را بازسازی کنند.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن که همراه با این هیئت در مزار شریف رفته است، بازسازی این فابریکه‌ها را ضروری تلقی کرده گفت: با بازسازی این فابریکه‌ها میزان تولیدات کود کیمیاوی و برق  در مزارشریف دو برابر خواهد شد.

گذاشتن یک پاسخ